घोडाहरूमा भरोसा गर्नु उचित हुँदैन It’s not good to trust in the horses

Post a comment