जसले विषयलाई बुद्धिसाथ चलाउँछ असल थोक पाउँछ 2 Corinthians 7:12 -16

Post a comment