परमेश्वर मानिसले सोंचेको जस्तो हुनुहुन्न

Post a comment